เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดลำปาง ภายหลังจาก พลายศักดิ์สุรินทร์ เดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อมารักษาอาการเจ็บป่วย ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง โดยหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยตามก…